Styret i Moss Kunstforening

Verv Navn Tlf E-post
Leder Unn Fahlstrøm Tlf: 951 77 337 unnfahlstrom@gmail.com
Nestleder Dag Andresen Tlf: 952 51 022 dahenyan@gmail.com
Kasserer:
Sekretær: Anne Lystad Tlf: 48 09 16 98
Styremedlem: Randi Ose Tlf: 924 37 764
Styremedlem: Anne Holme Tlf: 911 14 498
Styremedlem: Øyvind Krabberød Tlf: 986 27 439
Styremedlem: Venche Sandstad Tlf: 928 50 462
1. Varamedlem: Ingeborg Øien Thorsland Tlf: 952 43 205
2. Varamedlem: Ingelin Andresen Tlf: 995 68 413
3. Varamedlem: Jan-Erik Beck Tlf: 900 88 925

VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøte 28. mars 2000 med endring på årsmøter 26. mars 2003

 • §1 Navn og formål

Foreningens navn er Moss Kunstforening, og foreningens sete er i Moss. Foreningens formål er å stimulere medlemmers og allmennhetens interesse for og kjennskap til bildene kunst og andre kunstarter.

Dette skjer ved å:

 • Forstå utstillinger av bildende kunstnere og andre kunstneriske aktiviteter.
 • Avholde medlemsarrangementer så som foredrags aftener, utflukter og liknede tiltak.
 • Forvalte foreningens kunstsamling – herunder de kunstverk som er utlånt fra Norsk kulturråd – på forsvarlig måte og slik at den kommer medlemmer og allmennheten tilgod. Den delen av salingen som et testamentarisk gave fra skipsreder Biørn Biørnstad, skal forvaltes i i henhold til bestemmelsene i Biørn Biørnstads testament.
 • Forstå innkjøp av kunst til samlingen for utlodning blant medlemmene i den utstrekning økonomien tillater det.

 

 • §2 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, familier og institusjoner. Inn og utmelding av forningen skal skje skriftlig.

Enelt medlemmer kan tegne livsvarig medlemskap.

Foreningen kan tegne æresmedlemskap til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent. Avgjørelse om æresmedlemskap treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. 

 • §3 Kontingent

Kontingenten for de enkelte medlemskategorier fastsettes hvert år av årsmøte.

 • §4 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer med 14 dagers varsel med kunngjøring i byens aviser.

Årsmøte skal behandle følende saker:

 1. Styrets beretning for foregående år.
 2. Regnskap for det foregående år, avsluttet pr. 31 desember og revidert.
 3. Valg
 4. Andres saker som nevnt i innkallingen
 • §5 Styret

Foreningens virksomhet – herunder forvaltningen av kunstsamlingen – ledes av styret. Styret foreslår også eventuelle innkjøp av kunstverk til samlingen og for utlodning.

Styret skal ha 7 medlemmer med 3 Varamedlemmer.

Styrets leder velges særskilt av års møte for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at tre medlemmer trer ut hvert annet år.

Styre velger selv nestleder, kasserer og sekretær.

Styret skal møtes så ofte som nødvendig. Det fastsetter selv arbeidsordning. Vedtak treffes av og blant de møtende.

Styrets leder tegner foreningen.

Varamedlemmer velges av årsmøte for ett år av gangen.

 • §6 Revisor

Revisor velges av årsmøte for ett år av gangen.

 • §7 Valgkomite

Valgkomite skal ha tre medlemmer, alle utenfor styret. Den velges av styret for et år av gangen.

 • §8Møtebok

Det skal føres møtebok over alle styremøter og årsmøte. På alle styremøter skal alle møtende underegne. På årsmøte undertegnes protokollen av møteleder og to medlemmer som velges på årsmøte.

 • §9 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte holdes når det besluttes av styret elle kreves av minst 10% av medlemmene, som også må fremlegge forslag til dagsorden. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes senest seks uker eter kravet er lovlig fremsatt. Det innkalles p samme måte som ordinært årsmøte.

 • §10 Vedtektendring

Forslag til vedtektsendring kan fremsettes av styret og av medlemmene. Forslag fra medlemmene må være innkommet til  styret inn 15. februar hvert år for å kunne tas under behandling av det ordinære årsmøte vedkommende år. Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 2/3 av de møtende medlemmer.

 • §11 Oppløsning

Vedtak om oppløsning treffes av årsmøte.

For vedtak om oppløsning kreves minst 1/3 av samtlige medlemmer.

Hvis et slikt flertall ikke blir oppnådd, kan spørsmål tas under behandling av et ekstraordinært årsmøte, såfremt dette besluttes av styre eller kreves skriftlig av minst 10 % av medlemmene senes en måned etter det fore-gående årsmøte. I et slikt ekstraordinært årsmøte kan oppløsning besluttes med tre fjerdedels flertall blandet de møtende.

Ved oppløsning skal den del av foreningens kunstsamling som er testamentarisk gave fr skipsreder Biørn Biørnstad, tilfalle Moss Kommune vederlagsfritt i henhold til bestemmelse i Biørn Biørnstads Testament. De kunstverk som tilhører Norsk kulturråd, skal returneres dir. Den resterende del av samlingen skal disponeres på en måte som er best mulig ivaretar foreningens formål, fortrinnvis ved båndleggelse til fordel for en ny forening med samme formål.

Beslutning om disponering treffes med alminnelig flertall av det årsmøte som ha truffet vedtak om oppløsning.